Komplexné
spracovanie projektovej dokumentácie

vo všetkých etapách jej prípravy, zhotovenia, posudzovania a realizácie projektov všetkých druhov stavieb.

 

Firma pôsobí ako samostatný subjekt od roku 1991, kedy vznikla po likvidácii podniku AG-Progres Trnava s projektovým zameraním na  Spriemyselňovanie poľnohospodárskej prvovýroby v oblasti mechanizácii poľnohospodárskych stredísk a zavádzanie nových priemyselných technológií do poľnohospodárstva.  

Po vzniku samostatného subjektu sme sa snažili prispôsobiť rýchlo sa rozvíjajúcemu a inovatívnemu trhu čo sa nám aj podarilo a stále darí, pretože už viac ako 28 rokov pôsobíme na tomto modernom trhu projekcie. Taktiež sa neustále snažíme rozširovať oblasť nášho pôsobenia do ostatných priemyselných odvetví projekcie ako je moderné stavebníctvo, potravinárstvo, chemický priemysel, strojárenský priemysel  atď. ...

Toto sú dôvody, prečo sme jedna z mála projektantských firiem na Slovenskom trhu, ktorá má takéto bohaté skúsenosti v oblasti projekcie poľnohospodárstva, priemyslu, spriemyselňovania a zavádzania nových technológií do výrobných fabrík.

Firma má za sebou vyše 1500 zrealizovaných projektov väčších i menších stavieb s komplexným rozsahom, kde bola vykonávaná funkcia hlavného projektanta HIP a zodpovedného projektanta na projektoch po celom Slovensku, preto nie je okres, v ktorom by nebola nami projektovaná stavba.

Ku spracovaným projektom vykonávame komplexnú Inžinierku činnosť - IČ (komunikácia so štátnymi inštitúciami) pre maximálne urýchlenie kladného vybavenie potrebných povolení ku stavebným povoleniam, územným povoleniam, povolenie na prevádzku, kolaudačnému rozhodnutiu atď...     

Našu činnosť vykonávame tímovou spoluprácou v týchto oblastiach:  

Poľnohospodárske stavby

Kravíny pre Hovädzí dobytok, Ošípané, Hydinu – ustajnenie, výkrm, odchov, výbehy, Jazdiarne pre kone a ustajnenie, Bitúnky, Spracovanie mäsa, Spracovanie mlieka, Dojárne, Hnojiská, Silážne jamy, Sklady DAM, Senníky, Sklady techniky, Hnojné hospodárstvo, a mnoho ďalších ...

Inžinierske stavby

Cesty, Miestne a účelové komunikácie, Chodníky, Nekryté parkoviská, Miestne Kanalizácie a Čistiarne odpadových vôd, Miestne rozvody plynu Transformačné stanice, Dopravné značenia, Stavby chemických zariadení a mnoho ďalších...

Priemyselné stavby

Všetky typy skladov chemikálií - horľavín, Nadzemné nádrže na PHM /pohonné hmoty/, Strojárenské - zámočnícke výroby, Autodielne, Servisné haly, Zberné dvory, Práčovne, Bioplynové stanice, a mnoho ďalších...

Vodné stavby

Studne, Lagúny, Stavby vodovodných potrubí, Vodárenské objekty samostatne slúžiace na účely zásobovania vodou, Stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov,  Stavby stôk, Stokové siete, Čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na zneškodňovanie odpadových vôd a na ich vypúšťanie do povrchových vôd, podzemných vôd a mnoho ďalších...

Občianske stavby

Rodinné domy, Rekonštrukcie rodinných domov, Penzióny – agroturistické centrá, Ubytovne,...

Služby a Certifikáty

Vykonávanie inžinierskej činnosti ku nami zrealizovaným projektom,
Zabezpečovanie stavebného dozoru
Realizáciu skúšok :
- Skúška tesnosti nádrží a zariadení na prepravu a skladovanie nebezpečných látok certifikovaným pracovníkom od ATG CERT s certifikátom LT2 HS, tieto skúšky vyžaduje vodný zákon 364/2004 Z. z.
- Skúška meranie hrúbok materiálov ultrazvukovou metódou certifikovaným pracovníkom od SNAS s certifikátom na UTT 01-07
- Ubytovanie v súkromí

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať našu kanceláriu. Radi Vám poskytneme bližšie informácie o našich službách, prípadne si dohodneme osobnú konzultáciu.

Copyright 2019 PROGRES-team s.r.o. | web: fg Ateliér Trnava