SLUŽBY

Základné činnosti firmy Ing. Milan Císar PROGRES team spočívajú v komplexnom spracovaní projektovej dokumentácie vo všetkých etapách jej prípravy, zhotovenia, posudzovania a realizácie projektov všetkých druhov stavieb.

NAŠE SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ

  • Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • Zámer na posúdenie vplyvu na životné prostredie
  • Geometrické plány trvale zastavaného územia
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
  • Tendrová dokumentácia
  • Autorský dozor počas realizácie
  • Výkon inžinierskej činnosti
  • Výkon stavebného dozoru
  • Výkon skúšok tesnosti –nádrží –nedeštruktívne skúšky