O NÁS

Firma pôsobí ako samostatný subjekt od roku 1991, kedy vznikla po likvidácii podniku AG-Progres Trnava s projektovým zameraním na spriemyselňovanie poľnohospodárskej prvovýroby (mechanizačné strediská, priemyselné technológie do všetkých výrob). Po vzniku samostatného subjektu sa tento program rozširoval i na iné odvetvia priemyslu (stavby strojárenského priemyslu, stavby skladov nebezpečných látok, servisy a dielne, ČOV a pod.).

Za spomínané obdobie samostatného subjektu k dnešnému dňu firma spracovala viac ako 700 projektov väčších i menších stavieb s komplexným rozsahom, kde bola vykonávaná funkcia vedúceho a zodpovedného projektanta a kde väčšina stavieb je realizovaná.

Činnosť je vykonávaná tímovou prácou nasledovným personálnym zastúpením:

  1. Inžinier na výkon komplexných inžinierskych stavieb – komplexné priemyselné stavby – stavebný dozor
  2. Inžinier pre stavebné konštrukcie + statika + rozpočtovanie stavieb
  3. Inžinier pre energetické vybavenie stavieb
  4. Technik pre stavebné konštrukcie
  5. Technik pre výrobné technologické zariadenia
  6. Technik pre TZB
  7. Certifikovaný pracovník na skúšky tesnosti pre prepravu a skladovanie nebezpečných látok (LT2HS-vodný zákon)
  8. Správy protipožiarneho zabezpečenia stavieb

Ostatné profesné činnosti zabezpečujeme stálymi externými pracovníkmi. Projektové výkony zabezpečujeme výpočtovou technikou, externú výmenu dát cez internet.

O bližších, resp. podrobnejších informáciách Vás radi oboznámime prípadnou osobnou konzultáciou.

Okrem vymenovaných referenčných stavieb sa podrobne zaoberáme prevádzkami, kde sa manipuluje s nebezpečnými a škodlivými látkami. Tieto prevádzky predovšetkým musia spĺňať ekologické podmienky ovzdušia, odpadového hospodárstva, vodného zákona, resp. prevádzky s horľavými látkami ktoré musia spĺňať podmienky požiarnych noriem a vyhlášok.